Kantelen met het oog op de toekomst

KANTELEN MET HET OOG OP DE TOEKOMST

 

De decentralisatie van AWBZ begeleiding maakt de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl weer urgent voor gemeenten. In de praktijk zien we dat bij verschillende gemeenten het proces van ‘Kantelen’ nog steeds in ontwikkeling is. Dit is begrijpelijk omdat het inbedden van de Kanteling tijd kost en een ontwikkelproces is. Daarnaast gaat dit gepaard met verandering in het proces, samenwerking en communicatie. Met het oog op de nieuwe doelgroepen die op gemeenten afkomen door de decentralisatie AWBZ begeleiding, is het raadzaam dat gemeenten de Kanteling verder doorontwikkelen. Het Zorg-Lokaal wil antwoord geven op welke wijze het proces van melding tot besluit voor de Wmo ingericht kan worden.

Keukentafelgesprek als uitgangspunt
Hoe ziet het gewenste Wmo proces eruit in relatie tot de Kanteling? Wat dient de gemeente te organiseren, alvorens de ambtelijke organisatie volledig in staat tot het behalen van de doelstellingen en dus resultaten van de Kanteling? Dit zijn belangrijke vragen waarop de gemeente in haar onderzoek naar verbeterpunten antwoord op moet geven. Hierbij zijn aandachtspunten zoals interne en externe communicatie, competentie en opleidingseisen van consulenten en de samenwerking met ketenpartners belangrijke aandachtspunten.

Om de Kanteling efficiënt vorm te geven dient het keukentafelgesprek als uitgangspunt te worden genomen, waarbij de participatieladder en ketenpartners ter ondersteuning zijn. De burger is primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn leven en leefomgeving. Steun daarbij moet in eerste instantie komen uit het sociale netwerk van de burger en de ´civil society´. Daarna komen (eerst) collectieve en (dan) individuele voorzieningen (inclusief professionele inzet) in beeld (participatieladder). Hierdoor kan beter worden ingezet op ‘multi-problematiek’, waarbij één plan en één aanpak wordt gehanteerd voor een cliënt op diverse beleidsterreinen, om zodoende een sluitende aanpak te realiseren voor de problematiek van de cliënt.
De Kanteling

Mogelijkheden voor de Kanteling
De mogelijkheden tot het inrichten van de processen ten behoeve van de Kanteling zijn talrijk. De signaleringsfunctie van ketenpartners kan benadrukt worden waardoor problemen bij een cliënt vroegtijdig wordt gesignaleerd. Ook kan er gedacht worden aan het vergoten van de vrijheid van professionals (consulenten) bij bijvoorbeeld de afweging tussen telefonisch contact of een huisbezoek en het breed uitvragen van de problemen bij de cliënt. Het hanteren van korte communicatielijnen richting ketenpartners en het delen van kennis en ervaringen, kan bijdragen aan een efficiënte procesinrichting en inzicht in elkaars diensten en voorzieningen. Voor een uniforme communicatie is het raadzaam een ‘moederverhaal’ te ontwikkelen over de nieuwe werkwijze en denkwijze. Om een bredere uitvraag van problemen te realiseren (keukentafelgesprek), is het raadzaam professionals te ondersteunen met opleidingen en competentie ontwikkeling zoals ziektebeelden, gesprekstechnieken en management van verwachtingen.
Tot slot is het, zeker met de komst van cliënten vanuit de AWBZ, van belang om een digitale sociale kaart te ontwikkelen die zowel intern als extern beschikbaar is en een compleet aanbod van algemene voorzieningen en diensten toont.

Handvatten tot verbetering beleid
Om in de toekomst de kosten van zorg en welzijn betaalbaar te houden is innovatie, efficiëntere processen en een kanteling in denk- en werkwijze noodzakelijk. Hoewel gemeente belast zijn met de compensatieplicht van haar inwoners, kan door middel van de Kanteling de eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van de burger en zijn sociaal netwerk benadrukt worden. Willen gemeenten hier goed op kunnen sturen, dan is een integrale benadering van de Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl noodzakelijk. Met het oog op de decentralisatie AWBZ begeleiding hebben wij reeds verschillende gemeenten ondersteund bij het doorlichten van de uitvoering van de Wmo. Hierdoor krijgen gemeenten inzicht in hoeverre reeds gemaakte keuzes zijn doorgevoerd en welke stappen nog gemaakt moeten worden.

Dit artikel is geschreven door Anneke Renckens.

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top