De eerste winsten jeugdzorg zijn nu al te behalen

HOE JEUGDZORG VORM TE GEVEN IN DE TOEKOMST DE EERSTE WINSTEN ZIJN NU AL ...

Vorige blog zijn we ingegaan op de IQ-maatregel en de kansen die dit gemeenten biedt. Eind december 2011 heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de plannen om de jeugdzorg bij gemeenten onder te brengen. Op dit plan is veel kritiek vanuit verschillende instanties, maar de kans is echter groot dat deze plannen toch doorgang zullen vinden. In het regeerakkoord Rutte staat namelijk dat jeugdzorg wezenlijk anders georganiseerd moet worden. Net zoals met de IQ-maatregel, is het nu voor gemeenten cruciaal om regionaal samenwerkingsverbanden te zoeken met bijvoorbeeld andere gemeenten en/of centrumgemeenten. Door kennis te delen, gezamenlijk beleid te ontwikkelen en te zoeken naar de meeste efficiënte uitvoering kan dit succesvol georganiseerd worden.

Uit een kosten baten analyse van het ministerie van VWS blijkt dat deze methode een financieel rendement van maximaal 20% op kan leveren. In de analyse zijn alle organisatorische en maatschappelijke effecten in kaart gebracht en in geld uitgedrukt. Het rendement wordt vooral behaald doordat de regisseurs werk wegnemen bij de reguliere hulpverleners. Als de immateriële effecten worden meegenomen wordt een positief maatschappelijk rendement van 40% berekend (Bron: e-book Achter de voordeur op website van ministerie van VWS).

Ketenregie middels een integrale benadering zorg voor jeugd
In het regeerakkoord is gekozen voor een integrale benadering van de zorg voor jeugd. Verschillende vormen van zorg worden op deze manier onder gebracht in één financieringssysteem en bij één bestuurslaag. Deze herinrichting van het stelsel dient afgerond te zijn in 2015. Kabinet Rutte verwacht dat gemeenten in staat zijn maatwerk te leveren en daarmee het stelsel van zorg voor jeugd doelmatiger en doeltreffender vorm te geven.

Het preventieaspect van Jeugdzorg is de laatste jaren al beter georganiseerd via de ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin. Om dit aan te sluiten bij de jeugdzorg voor ‘zwaardere gevallen, dient deze zorg door gemeenten doorontwikkeld te worden. Gemeenten kunnen dat niet alleen, zeker de kleine gemeenten niet. Ze zouden ervoor kunnen kiezen om samen te werken met andere gemeenten en/of de centrumgemeente in de regio. De samenwerkende gemeenten dienen door middel van ketenregie, de samenwerking van zorg- en hulpverleners aan te sturen. Hierbij dienen hulpverleners en casemanagers voldoende mandaat te krijgen van de samenwerkende organisaties.

Indiceren ‘achter de voordeur’Ook de indicatie kan anders georganiseerd worden, denk bijvoorbeeld aan het vervangen van de huidige indicatiestelling van professionele beoordeling van aanvragen volgens vooraf vastgestelde protocollen. Een andere werkwijze gaat uit van een dialooggestuurde diagnose, dat wil zeggen in overleg met de cliënt en zijn sociaal systeem. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt de toegangspoort voor de Jeugdzorg. De professionals bij het CJG kunnen het dossier overzien en hebben de bevoegdheid om elke hulp in de keten in te schakelen. Dit vraagt een zelfstandig professioneel oordeel en om direct handelen. Eén samenhangend plan per gezin door de professionals van het CJG is hierbij het uitgangspunt. De kracht van deze aanpak zit hem vooral in de regie: één persoon onderzoekt de bovenliggende hulpvraag op alle leefgebieden, zoals wonen, financiën, werk, opvoedhulp, van een jongere en/of zijn gezin. Het achterliggende doel hierbij is structuur, financiële zekerheid, rust om opvoedproblemen aan te pakken.

Dit artikel is geschreven door Anneke Renckens.

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top