Gemeenten bereiden zich voor op toegang voor nieuwe cliënten

GEMEENTEN BEREIDEN ZICH VOOR OP HET REGELEN VAN TOEGANG TOT ZORG VOOR NI...

De decentralisatie AWBZ begeleiding zorgt ervoor dat gemeenten verantwoordelijk worden voor nieuwe doelgroepen. Deze doelgroepen hebben matige tot zware beperkingen en uiteenlopende zorgvragen. Dit vergt een andere manier van het regelen van toegang tot zorg en kan leiden tot een andere ondersteuningsbehoefte. Gemeente dienen vanaf 1 januari 2013 de toegang tot zorg voor deze nieuwe groep cliënten te organiseren. Volgens het schema van transitie begeleiding moeten gemeenten hier nu keuzes in maken. Hierbij rekening houdend met de Kanteling, Welzijn Nieuwe Stijl en het lokale beleid van de gemeente. In het overgangsjaar 2013, kunnen gemeenten verschillende modellen ontwikkelen om toegang tot zorg te organiseren voor de diverse cliëntgroepen. Zodoende kunt u als gemeente excelleren en het verschil maken door eigen beleid in uitvoering te brengen.

Indicatiekenmerken van de huidige AWBZ cliënten vragen specifieke aanpak
De cliëntgroepen die door de decentralisatie onder de compensatieplicht van gemeenten vallen zijn complex en vergen een specifieke aanpak. Zo zijn er bijvoorbeeld voor cliënten met een verstandelijke beperking veel begeleidingsvormen beschikbaar. Inzicht in deze en andere cliëntgroepen met bijbehorende indicatiekenmerken kunnen gemeenten verkrijgen middels een data-analyse op de bestanden van het CIZ, CAK en Zorgkantoor. Op basis van de einddatum van de indicaties, kunnen gemeenten per jaar en per maand een eerste inzicht krijgen in de toestroom van cliënten die om een herindicatie kunnen vragen. Op basis hiervan kunnen beleidskeuzes gemaakt worden en kan de indicatiestelling worden vormgegeven.

De toegang waarop mensen zorg zoeken en hiervan afhankelijk zijn wordt bepaald door meerdere factoren, welke met elkaar samenhangen. Denk bijvoorbeeld aan intelligentie, sociale vaardigheden, partner, familie en vrienden, financiële middelen, mobiliteit en de aard van het probleem. De huidige wijze van indicatiestelling in de AWBZ gaat voornamelijk uit van de beperking en zorgvraag van de cliënt. In de nieuwe situatie, zal vanuit de gedachte van de Wmo, meer worden uitgegaan van de eigen kracht van cliënten en de zorgbehoefte in plaats van de zorgvraag.

Indicatiestelling inzetten om de controle te behouden ten aanzien van de kosten
De decentralisatie begeleiding is niet alleen een overheveling van taken en verantwoordelijkheden, maar is ook een bezuinigingsmaatregel. Indicatiestelling wordt daarom voor gemeenten een belangrijke knop waaraan geschoven kan worden om de toegang tot zorg te kunnen beïnvloeden en de controle te behouden ten aanzien van de kosten. Voor gemeenten wordt dit een vereiste omdat ze met een kleiner budget dan in de huidige AWBZ de begeleidingscliënten moeten compenseren. Wij denken dat hiervoor drie belangrijke onderdelen zijn om regie te houden op de kosten, namelijk bepaling van compensatie, inrichting van de toegang tot zorg en bepaling van wijze van indicatiestelling.

De bepaling van compensatie kan ingezet worden aan de hand van het gesprek volgens de principes van de Kanteling. Dit betekent in meer of mindere mate uitgaan van eigen kracht en de sociale omgeving voor aanbod van een individuele voorziening, waarbij wordt uitgegaan van een integraal advies. Diverse beleidsterreinen zoals inkomen, wonen, sport en welzijn worden betrokken tijdens het gesprek met de cliënt. Bij het inrichten van toegang tot zorg kan de gemeente verschillende modellen toepassen en deze zelfs gebruiken voor verschillende cliëntgroepen. De rol van de gemeente, zorgleveranciers en professionals verschilt per model in mate van intensiviteit en verantwoordelijkheid. Tot slot kan de bepaling van wijze van indicatiestelling op sociaal juridische wijze plaatsvinden en/of op basis van sociaal-medische gronden.

Hiermee hebben we kort uiteengezet welke rol de toegang tot zorg kan gaan spelen bij de decentralisatie begeleiding. Op donderdag 5 april a.s. aanstaande presenteert het Zorg-Lokaal hierover op het congres indicatiestelling van het Julius Centrum (Educatorium Universiteit Utrecht). Op onze website en op de blog besteden wij hier de komende tijd extra aandacht aan.

Dit artikel is geschreven door Anneke Renckens.

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top