Eigen bijdrage op lopende voorzieningen rechtmatig

EIGEN BIJDRAGE OP LOPENDE VOORZIENINGEN RECHTMATIG

Verschillende gemeenten hebben besloten met ingang van 1 januari 2011 een eigen bijdrage op te leggen voor voorzieningen in het kader van de Wmo, zoals een scootmobiel, tillift of aangepaste tandem. De eigen bijdrage geldt niet alleen voor nieuwe aanvragen, maar wordt in veel gevallen ook geheven op lopende voorzieningen die voor 1 januari 2011 zijn verstrekt. Doordat de druk op de Wmo-budgetten opgevoerd wordt moeten gemeenten zoeken naar methodes om het beschikbare geld terecht te laten komen bij de mensen die de voorzieningen het hardst nodig hebben. Niet alleen is dit een punt waarover politieke verdeeldheid bestaat, ook over de juridische gevolgen is veel onduidelijkheid. Om hier juridische helderheid over te krijgen heeft Stichting de ombudsman een proefproces aangespannen inzake het opleggen van een eigen bijdrage aan een cliënt met een bestaande voorziening. De rechter heeft bepaald dat dit niet in strijd is met de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Opleggen eigen bijdrage bestaande voorziening niet in strijd met de Wmo
Het voorbeeld dat bovenstaand geschetst wordt is een bezwaar dat Stichting de Ombudsman namens een cliënt met een scootmobiel, verstrekt in 2009, heeft aangetekend bij gemeente Ede. Dit bezwaar is afgewezen en vervolgens is hierop beroep aangetekend bij de rechtbank in Arnhem. Namens de cliënt heeft Stichting de Ombudsman diverse beroepsgronden aangevoerd. De belangrijkste grond is het schenden van het vertrouwensbeginsel, door achteraf een eigen bijdrage op te leggen zonder dat dit is aangekondigd ten tijde van de verstrekking. Daarnaast heeft de gemeente de voorziening destijds ‘om niet’ (in juridische termen betekent dat ‘gratis’ of in elk geval zonder tegenprestatie) verstrekt en zou de eigen bijdrage als voldongen feit zijn opgedragen aan de betreffende cliënt. Omdat er nog geen jurisprudentie is in deze kwestie heeft de rechtbank Arnhem deze de zaak doorverwezen naar een meervoudige kamer. Dat wil zeggen dat meerdere bestuursrechters zich over de zaak gebogen hebben.

Gemeente Ede heeft gehandeld in de geest der wet
Bij dit soort zaken even duurt het even voordat er voldoende jurisprudentie tot stand is gekomen om eenduidige antwoorden te geven. De rechtbank in Arnhem heeft in deze zaak echter een aantal uitspraken gedaan die voor ook voor andere gemeenten belangrijke aandachtspunten zijn:
-In dit geval heeft de gemeente de cliënt tijdig geïnformeerd over het voornemen een eigen bijdrage op te leggen voor het gebruik van de voorziening. Dit heeft een ruime overgangstijd tot gevolg, waardoor er geen sprake is van schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het vertrouwensbeginsel.

-De gemeente heeft cliënt de keuze gegeven de voorziening te handhaven, te beëindigen of in een andere vorm voort te zetten. Hierbij dient in acht genomen te worden dat deze keuzevrijheid in dit geval wel relevant is, maar dat die bij verschillende gemeenten niet voor alle voorzieningen van toepassing is. Overigens is het opleggen van een eigen bijdrage bij sommige voorzieningen door de wetgever beperkt, zoals bij een (elektrische) rolstoel.

-Het opleggen van een eigen bijdrage voor een bestaande voorziening in het kader van de Wmo mag. De rechtbank heeft in dit geval echter geen uitspraak gedaan over voorzieningen die verstrekt zijn voor 1 januari 2007 onder de Wet voorziening gehandicapten.

De rechtbank heeft het beroep op 8 september 2011 ongegrond verklaard. Stichting de ombudsman is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan, dit hoger beroep dient in januari 2012.

Dit artikel is geschreven door Martijn Pepping.

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top