Decentralisatie begeleiding kans voor verbeteren Wmo administratie

DECENTRALISATIE AWBZ BEGELEIDING BIEDT KANSEN VOOR VERBETEREN WMO ADMINI...
Afgelopen week las ik een artikel over zorgaanbieders die een gemeente erop wijzen dat de administratieve lasten sterk zullen toenemen met de decentralisatie AWBZ begeleiding naar gemeenten. Zorgaanbieders krijgen hierdoor niet meer met een beperkt aantal zorgkantoren of zorgverzekeraars te maken, maar met verschillende gemeenten. Met de komst van de Wmo zijn zorgaanbieders al geconfronteerd met een enorme stijging van de administratieve lasten. Met de aankomende decentralisatie dreigt dit verder toe te nemen. Niet alleen zorgaanbieders, ook gemeenten bereiden zich voor op de aanstaande decentralisatie en denken na over hoe de administratie daaromtrent vormgegeven kan worden.
Daarvoor is het allereerst van belang om terug te kijken wat in het verleden heeft geleid tot een toename van de administratieve lasten. Daarnaast moet er gekeken worden naar hoe dit met de decentralisatie opgepakt kan worden. Als gemeenten hun administratie sluitend hebben en de regierol op zich nemen, dan hebben cliënten en zorgaanbieders hier ook voordeel van. Maar hoe krijgen gemeenten hun administratie sluitend met het oog op de decentralisatie? Deze vraag en de verschuiving die wij de afgelopen jaren hebben gezien van financiële verantwoording naar maatschappelijke verantwoording, gaan we deze blog behandelen.

Van AWBZ zorgaanbieder naar Wmo zorgaanbieder
Bij de invoering van de Wmo in 2007 werden zorgaanbieders geconfronteerd met wensen van individuele gemeenten. Binnen de voor hen bekende AWBZ was de administratie en de wijze van verantwoording en declaratie geheel uniform middels een landelijke standaard. Zorgaanbieders hadden te maken met één of een beperkt aantal zorgkantoren. Bij de start van de Wmo hebben veel gemeenten bij het afsluiten van contracten niet gedefinieerd op welke wijze men wenst te gaan werken. Gedurende het eerste jaar heeft men in veel gevallen een eigen methodiek ontwikkeld. Deze methodiek is vervolgens verder ontwikkeld, soms in samenspraak met de aanbieders, tot waar we vandaag de dag zijn. Los van de vraag of methodiek vanuit de AWBZ de juiste is, kunnen we concluderen dat de toenemende administratieve regeldruk mede veroorzaakt wordt door de toename van het aantal contractpartijen voor de zorgaanbieder en de individuele behoeften van deze partijen.
Wmo administratie gemeenten complexer na decentralisatie AWBZ begeleiding
De decentralisatie maakt de administratie van de Wmo meer complex voor gemeenten. Zij krijgen namelijk te maken met meer producten dan nu bij hulp bij het huishouden (Hbh). Daarnaast zal er sprake zijn van een toename van het aantal leveranciers per gemeente. Daardoor zullen er verschillende contractvormen en prestatieafspraken naast elkaar ontstaan. Nu heeft de gemeente vaak één soort overeenkomst met alle leveranciers Hbh, maar straks zullen gemeenten op doelgroepniveau contracten af moeten sluiten met afwijkende prestatie- en administratieafspraken.
Wilt u als gemeente inzicht hebben in de zorg die cliënten krijgen en de zorg die u als gemeente heeft ingekocht, dan zullen er afspraken gemaakt moeten worden over verantwoording en rapportage. Voor een deel moeten gemeenten en zorgaanbieders hun processen en systemen opnieuw inrichten. Gemeenten zouden hierin de regierol op zich moeten nemen als zij ook na de decentralisatie hun Wmo administratie sluitend willen hebben. Interessant is echter om de lessen die in het verleden geleerd zijn, toe te passen in de toekomst. Parallel zou het iedereen helpen als u regionaal nog breder kunt standaardiseren.
Uniformiteit doorslaggevend voor sluitende processen
Allereerst is een heldere communicatie over de registratie, facturatie en communicatie zoals u die als gemeente wenst te hanteren van belang. Ongeacht de vorm of de mate van de verantwoording die een gemeente uiteindelijk kiest is het cruciaal om te zorgen voor helderheid. Daarnaast dient een  gemeente uniformiteit voor de vele zorgaanbieders in de registratie en verantwoording met zo min mogelijk uitzonderingen te bewerkstelligen. Onze ervaring is dat het gemakkelijk is om bestaande standaarden te gebruiken en daar waar nodig aan te scherpen. Ook hier zouden gemeenten samenwerkingsverbanden kunnen zoeken. Door hier eenduidigheid in te creëren weten zorgaanbieders waar ze aan toe zijn en is het voor gemeenten gemakkelijker om dit proces te automatiseren. Geautomatiseerde processen verminderen de druk op de ambtelijke organisatie en verlagen de kosten. Uiteindelijk zal deze standaardisatie eerder leiden tot sluitende processen.
Samenwerkingsverbanden op regioniveau bieden synergievoordelen en dit betekent dat de eerder beschreven uniforme handelswijze op breder niveau opgepakt kan worden. Gemeenten hebben hierdoor voordeel bij contractmanagement, inkoop en de opzet en uitvoering van automatiseringsprocessen. Zorgaanbieders in een bepaalde regio krijgen hierdoor niet te maken met veel verschillende vormen van aanlevering van facturen en diverse contracten bij kleine gemeenten.

Van financiële verantwoording naar maatschappelijke verantwoording
De afgelopen jaren zijn gemeenten zoekende geweest naar toetsingskaders binnen de Wmo. Enerzijds heeft men een verantwoordingssystematiek ontwikkeld, anderzijds heeft men op beperkte wijze de kwaliteit getoetst. Waar in het verleden de focus lag op doelmatig, rechtmatig en transparant, gaat het nu meer naar high trust and high penalty. Dit gaat uiteraard gepaard met maximale transparantie, direct vanaf de start. Gemeenten en zorgaanbieders geven dit samen steeds meer vorm.
De decentralisatie van de begeleiding kan dit proces alleen maar versnellen. Kwaliteit en output worden steeds belangrijker en de gemeente stuurt op de kwaliteit van de ingekochte diensten. Daarnaast heeft de gemeente ook te maken met een bepaalde verantwoording omtrent de uitgegeven financiële middelen en ingekochte diensten.
In gesprekken met veel gemeenten hebben we de afgelopen maanden gesproken hoe vorm kan worden gegeven aan deze administratieve uitvoering en op welke wijze het proces kan worden ingericht. 
Dit artikel is geschreven door Frank Sampers.

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top