Onderzoek

Het uitvoeren van onderzoek levert gemeenten stuur- en managementinformatie rondom de rechtmatig,- en doelmatigheid van zorglevering. Wat veroorzaakt financiële tekorten?  Is de zorg die aan een cliënt werd toegekend, geleverd conform gemaakte afspraken? Is het gewenste resultaat bereikt? Is de cliënt tevreden over de geleverde zorg? Zorg-Lokaal maakt het voor uw gemeente inzichtelijk. 

Rechtmatigheidsonderzoek

Met ons rechtmatigheidsonderzoek krijgt uw gemeente de kwaliteit en uitgaven van zorginzet (Wmo/Jeugdwet) in control.

Risico’s kunnen op meerdere onderdelen ontstaan. Op het gebied van regelgeving en afsprakenstelsel, financiële rechtmatigheid, gepastheid van zorg of kwalitatief handelen. 

Een volledige onderzoek bestaat dan ook uit vier onderdelen.

 

Afgestemd op de behoefte van uw gemeente wordt onderzoek voor één of meerdere onderdelen uitgevoerd.

Uw gemeenten krijgt gefaseerd een volledig inzicht in de rechtmatigheid risico’s op het niveau van de eigen organisatie, de zorgaanbieder en/of de cliënt.

Inzicht voor sturing
Na afronding van het onderzoek ontvangt uw gemeente per onderdeel een rapport met bevindingen en adviezen. 

Zo is uw gemeente in staat om te sturen op
rechtmatigheid en om toezicht te houden op bijvoorbeeld kwaliteit en financiën. 

Onderzoek Pgb prestatielevering

Uw gemeente stuurt met dit onderzoek op een verantwoorde toekenning van persoonsgebonden budgetten (Pgb). Dit onderzoek geeft uw gemeente, ten behoeve van de accountantsverklaring, zicht op eventuele risico’s rondom:

  • Daadwerkelijke levering van de overeengekomen (zorgovereenkomst/ beschikking/budgetplan) zorg- en ondersteuning;
  • Declaratiegedrag rondom de geleverde zorg en ondersteuning;
  • Volledigheid van de gevoerde Pgb administratie;
  • Gepastheid van zorg en ondersteuning in relatie tot de gestelde doelen.

Getrainde experts met kennis van wetgeving (Wmo/Jeugdwet en aanpalende wetgeving) en financiering (Pgb/ZIN) voeren het onderzoek van A tot Z voor uw gemeente uit.

Het onderzoek bestaat uit een administratieve controle en een huisbezoek. Bij zowel de administratieve controle als het huisbezoek wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde vragenset. De cliënt kan zo tijdens het huisbezoek doelgerichter worden bevraagd.

Inzicht voor sturing
Uw gemeente ontvangt zowel rapportages op cliëntniveau als een overall  eindrapportage. De eindrapportage bevat signaleninformatie om de overall Pgb prestatie, trends, eventuele verwijzingen en conclusies om de overall Pgb prestatie over het betreffende boekjaar te kunnen verantwoorden en
trends te signaleren.

Huisbezoek HO kwaliteit en beleving

Zorg-Lokaal brengt via huisbezoeken de kwaliteit en cliëntbeleving van geleverde huishoudelijke ondersteuning in kaart.

Telefonisch wordt de onderzoekspopulatie door ons getrainde bel team  uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. 

Vervolgens voert een gecertificeerd VSR-Kwaliteitsinspecteur het onderzoek op locatie uit.

De kwaliteitsinspecteur draagt per huisbezoek bij de cliënt zorg voor:

  • Technische kwaliteitsmeting;
  • Meting cliëntbeleving;
  • Dataverwerking.

Inzicht voor sturing
Meetresultaten van de huisbezoeken worden verwerkt in ons online dashboard. 

Dit dashboard geeft uw gemeente 24/7 stuur- en managementinformatie rondom kwaliteit, beleving en tevredenheid.

Telefonisch onderzoek cliënttevredenheid

Cliënten die bijvoorbeeld Huishoudelijke Ondersteuning of Begeleiding ontvangen worden steekproefsgewijs telefonisch door ons getrainde bel team benaderd.

Op basis van een met uw gemeente afgestemde vragenlijst wordt bijvoorbeeld gemeten:

  • of gemaakte afspraken uit het ondersteuningsplan worden nagekomen;
  • hoe de uitvoering van de ondersteuning door de cliënt wordt ervaren.

Inzicht voor sturing
De respons vanuit cliënten wordt verwerkt in ons online dashboard. Zo heeft uw gemeente 24/7 stuur- en managementinformatie rondom cliënttevredenheid.

Meer informatie?

Wil uw gemeente meer informatie over bestaande mogelijkheden? Of wil uw gemeenten meer informatie over onze  andere dienstverlening? Vraag dan hier de gewenste informatie aan.

Vraag hier onze brochure aan

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494 (ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Scroll naar top