Onderzoek naar kwaliteit in de uitvoering

Rechtmatigheid
In onze voorgaande blogs stonden we stil bij de valkuilen en knelpunten in het doen van een goed onderzoek naar een cliënt die hulp of ondersteuning zoekt in de vorm van een Wmo voorziening of Jeugdhulp. Ook gingen we dieper in op het nemen van regie tijdens het onderzoek door te kijken vanuit meerdere perspectieven. In deze blog laten we zien hoe het onderzoeken van rechtmatigheid er in de toegang kan uitzien.
De casus

Een gemeente maakte zich zorgen over de rechtmatigheid en kwaliteit van de dienstverlening van een aanbieder. De aanbieder leverde onder meer begeleiding in het kader van zowel Wmo als Jeugdwet. Uit het jaarverslag van de aanbieder bleek sprake van behoorlijke winst, rond 10% winst op omzet. Analyse van de declaratiecijfers en -patronen gaven aan dat er wellicht sprake was van een relatief hoge inzet. Dit in de vorm van zwaardere producten in verhouding tot de lichtere producten. De bevindingen deden vermoeden dat er sprake was van een verhoogd risico op onrechtmatigheden. Doordat er onvoldoende zekerheid was over de juistheid van de declaraties was verder onderzoek noodzakelijk.

Vooronderzoek in de toegang

Voor deze gemeente werd als eerste gekozen voor een vooronderzoek in de toegang. Het onderzoek had 2 doelen:

 • Het primaire doel is om de kwaliteit van de ondersteuning op casusniveau te onderzoeken en waar nodig direct verbeteracties in te zetten;
 • Het secundaire doel is een oriënterend onderzoek naar de kwaliteit van zorg om te borgen dat de ingezette ondersteuning ook zou bijdragen aan de doelen van de Wmo of Jeugdwet.

Er werd een steekproef van lopende dossiers genomen, waarbij de professionals in de toegang werd gevraagd om 2 facetten te beoordelen:

 • In hoeverre lijkt er sprake te zijn van gepaste ondersteuning? ‘Gepast’ in de zin dat de ondersteuning: noodzakelijk, voldoende effectief, doelmatig, veilig en cliëntgericht leek en een relevante bijdrage aan de beoogde verbetering van het functioneren van cliënt leverde.
 • Zijn hulpverleningsplannen concreet, duidelijk en relevant? Of te wel; is er een concrete, duidelijke en relevante beschrijving van doelen, de in te zetten aanpak), de beoogde termijn van de ondersteuning, de geldigheid van het plan en de afgesproken evaluaties.

De professionals konden daarbij sociaal-medische ondersteuning vragen.

De uitkomst

Uit dit onderzoek bleek sprake van onvoldoende zekerheid over de rechtmatigheid in meerdere dimensies. Namelijk; financiële rechtmatigheid, gepaste zorg en professioneel handelen.

 • Financiële rechtmatigheid
  De aanbieder bleek te beogen (zoals vastgelegd in de hulpverleningsplannen) gemiddeld minder ondersteuning in te zetten dan gedeclareerd werd (meestal de volledige beschikte ruimte).
 • Gepaste zorg
  In meerdere dossiers bleek dat de aanbieder zorg leverde en declareerde terwijl uit de intake of gedurende het traject al gebleken was dat de inzet van ondersteuning niet (langer) noodzakelijk was of onvoldoende effectief, doelmatig, veilig en cliëntgericht te achten was.
 • Professioneel handelen
  De hulpverleningsplannen bleken vaak van onvoldoende niveau, waardoor het plan noch de professional noch de cliënt voldoende inzicht gaf in het doel van de ondersteuning.

Samenvattend bleek een onderzoek in de toegang voldoende handvatten te geven, waardoor zowel op cliëntniveau als op aanbiedersniveau acties konden worden uitgezet. Dit onderzoek leverde deze gemeente een belangrijke bijdrage. Dit bij het sturen op kwaliteit van de ondersteuning op cliëntniveau en op de rechtmatigheid van de ondersteuning op aanbiedersniveau.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Brainstormt u graag eens met een Zorg-Lokaal expert op het gebied van rechtmatigheidsonderzoek? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan. Of wilt u meer informatie over trainingen rondom rechtmatigheid van onze expertpartner Triple A Academy? Klik dan hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar aanbieders’, klik hier voor de training ‘Zorgvuldig onderzoek naar cliënten’ en hier voor de training ‘C-DATE’.

Deze operationeel gerichte blog is de vierde uit een serie van vijf. De serie is gebaseerd op het in de praktijk onderzoeken van en werken aan kwaliteit in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet in de afgelopen jaren.

Lees hier de eerste blog uit deze serie.
Lees hier de tweede blog uit deze serie.

Lees hier de derde blog uit deze serie.

Bezoekadres
Wilhelminastraat 39
6131 KM Sittard

Postadres
Postbus 5065
6130 PB Sittard

Meer informatie?
088 007 9494
(ma-vr | 9:00u – 16:30u)

Wil uw gemeente meer informatie?  Neem dan via onderstaande button contact met ons op.  

Scroll naar top